Vragen en antwoorden

U vindt hieronder antwoord op de meest gestelde vragen omtrent schulden, schuld aflossen en schuldhulpverlening. Mocht u verdere vragen hebben, neem dan contact op met KAN gerechtsdeurwaarders.

Reageren

Een gerechtsdeurwaarder heeft namens een schuldeiser contact met u gezocht en u wilt daarop reageren. Wat kunt u het beste doen?

Stel uw reactie op schrift. Dan is er altijd een bewijs dat u gereageerd heeft en wat de inhoud van uw reactie was. Als u een officieel stuk van ons ontvangt, staat hierin meestal vermeld voor welke datum u uiterlijk moet reageren. Houdt u zich aan deze datum, daarna komt uw dossier in en volgende fase en worden mogelijk vervolgstappen genomen.

Let op: Vermeld bij een reactie altijd duidelijk het dossiernummer, uw naam en die van uw schuldeiser.

Onderwerpen:

Aan wie mag de gerechtsdeurwaarder officiële stukken overhandigen?

De deurwaarder overhandigt officiële stukken bij voorkeur aan de schuldenaar zelf. Is deze niet aanwezig, dan mogen de stukken worden afgegeven aan degene die de deur opent, ook als dit een minderjarige (kind) is. Eventueel laat de deurwaarder de stukken voor de schuldenaar achter in een gesloten envelop. Dat gebeurt ook als er niemand thuis is.

Wat houdt een dagvaarding precies in?

Wanneer u een dagvaarding ontvangt van een deurwaarder betekent dat dat u voor de rechter moet verschijnen. Meestal is dit omdat u een betalingsachterstand (schulden) hebt. In de dagvaarding staat de datum en het tijdstip van de zitting vermeld. U kunt nalezen wat de eisende partij van u wil vorderen en op grond waarvan de vordering is ingediend. Ook staat in de dagvaarding wat zijn de mogelijke vervolgstappen zijn en wat er gebeurt als u geen gehoor geeft aan de dagvaarding.

Een vordering is niets anders dan de eis van de schuldeiser. Hierin legt de schuldeiser aan de rechtbank uit welk bedrag hij wil krijgen van de schuldenaar en waarom.

Elke vordering is anders. Soms is protest aantekenen een goed idee, soms niet. Wanneer u het oneens bent met een vordering is het dus verstandig een expert te raadplegen die zich kan verdiepen in uw zaak. KAN [Link naar juridisch advies] kent de wet en kan u van advies dienen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een reactie. 
Wat u ook doet, het is heel belangrijk dat u reageert op uw dagvaarding of de vordering. Als de rechter niet weet dat u het niet eens bent met de vordering, dan is de kans groot dat u veroordeeld wordt tot betaling. Dit geldt overigens ook als u niet voor de rechter verschijnt op de genoemde datum.

Let op: als u in verzet wilt gaan (het vonnis of een vordering wilt aanvechten) komen er extra proceskosten bij. Deze kosten zijn voor uw rekening. Overleg met een expert of dit verstandig is.

Een zitting is alleen te voorkomen door de gehele vordering (de schuldeis) uiterlijk twee werkdagen van tevoren aan de deurwaarder te betalen. De totale kosten zijn te vinden in het financieel overzicht dat bij de dagvaarding gevoegd zit. Mocht dit overzicht ontbreken, neem dan direct contact met de gerechtsdeurwaarder op. Als u namelijk niet (of te weinig) betaalt, gaat de zitting alsnog door en doet de rechter uitspraak over het (restant)bedrag. 

Een vonnis is een beslissing van de rechter, oftewel een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. Een gerechtsdeurwaarder is nu bevoegd om vervolgstappen te ondernemen.

U bent verplicht het hele genoemde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn betalen. Betaalt u niet (of niet het volledige bedrag), dan overhandigt een gerechtsdeurwaarder u nogmaals het officiële vonnis. Dit heet ‘betekening en bevel’. De schuldeiser, de rechtbank en de deurwaarder weten dan zeker dat u het vonnis heeft ontvangen en dat u dus weet waartoe u bent veroordeeld. Betaalt u dan alsnog niet, dan kan de deurwaarder over gaan tot inbeslagname van uw bezit. Dit kan uw huis zijn, auto, inboedel, uitkering/salaris etc.

In sommige gevallen kunt u na het vonnis van de rechter nog in verweer gaan. Dit betekent dat u protest aantekent tegen het vonnis van de rechter. Het is raadzaam om voor u in verzet gaat, een expert te raadplegen die zich kan verdiepen in uw zaak. KAN kan u in dit geval van advies dienen. 

Let op: uw verweer betekent géén uitstel van betaling en u kunt hiermee ook niet voorkomen dat de deurwaarder vervolgstappen (bijvoorbeeld inbeslagname) onderneemt. Zelfs wanneer u in verweer gaat, kunt u het beste uw schuld zo snel mogelijk aflossen in afwachting van een nieuwe beslissing van de rechter. Mocht dit nieuwe vonnis u dan alsnog in uw gelijk stellen, dan hebt u recht op terugbetaling. 

Als iemand – ondanks herhaaldelijk schriftelijk verzoek –zijn of haar schulden niet aflost, kan de deurwaarder beslag leggen op het vermogen van de schuldenaar. Dit betekent dat de deurwaarder een deel van het salaris in kan houden, tegoeden van bankrekeningen int of materiele zaken (huis, auto, etc.) verkoopt. Zo probeert de deurwaarder de schulden van de schuldenaar af te lossen aan de schuldeiser.

Let op: aan beslaglegging zijn hoge kosten verbonden. Die kosten komen voor de rekening van de schuldenaar en komen dus nog bovenop de kosten van het vonnis zelf. U doet er dus verstandig aan uw schuld op tijd af te lossen en inbeslagname te voorkomen.

Beslaglegging is alleen te voorkomen door uw gehele schuld (inclusief de kosten voor de rechtszaak, de deurwaarder en eventuele andere bijkomende kosten) op tijd te betalen.

U krijgt vooraf bericht wanneer de beslaglegging door de deurwaarder plaats vindt. Bent u verhinderd op de aangegeven datum, neem dan op tijd contact op met de deurwaarder en maak een nieuwe afspraak. Meldt u zich niet en bent u niet aanwezig op de aangekondigde dag, dan kan in samenwerking met de politie toegang tot uw woning worden geforceerd.

Enkele dagen na de beslaglegging ontvangt u een proces verbaal waarin staat vermeld waarop precies beslag is gelegd. Hierna worden de in beslag genomen goederen voor verkoop aangeboden door middel van een veiling. U kunt dit alleen voorkomen door de gehele vordering (inclusief de kosten van de beslaglegging) aan de deurwaarder te betalen. Dit kan eventueel via een afbetalingsregeling waarmee u in termijnen uw schulden aflost. U kunt daarvoor contact opnemen met de ingeschakelde deurwaarder.

Betaalt u niet, dan ontvangt u een officiële aankondiging met de dag waarop de veiling plaatsvindt. Dit moment wordt ook kenbaar gemaakt met een aanplakbiljet op de plaats van de verkoop en in de openbare hal van de gemeente. Waar de verkoop plaatsvindt, bepaalt de deurwaarder.

Let op: na de beslaglegging zijn de goederen niet meer in uw bezit. U mag de goederen dus niet meer verplaatsen of verkopen. Overtreding kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Aan de beslaglegging zelf kunt u niets meer doen. Wel kunt u een einde maken aan de beslaglegging door de gehele vordering (inclusief de kosten van de beslaglegging) aan het ingeschakelde deurwaarderskantoor te betalen. 
Kunt u het hele bedrag niet in een keer betalen? De deurwaarder kan u adviseren over het aflossen van uw schulden en schuldhulpverlening. Neem hiervoor contact op met de deurwaarder.

Dat gaat als volgt: na een inbeslagname van uw bankrekening ontvangt u een brief waarin de hoogte van het te vorderen bedrag wordt vermeld en vanaf welke datum het beslag is gelegd. Uw bank is verplicht om mee te werken en binnen vier weken te vermelden welke tegoeden er op uw rekening staan. Dat gehele bedrag valt onder het beslag. De bank is verplicht de tegoeden af te dragen aan de beslag leggende deurwaarder. Het kan zijn dan het bedrag niet ineens van uw bankrekening af te schrijven is. In dat geval gebeurt het aflossen van de schulden in termijnen en wordt er beslag gelegd op uw inkomen.

Aan de beslaglegging zelf kunt u niets meer doen. Wel kunt u een einde maken aan de beslaglegging door de gehele vordering (inclusief de kosten van de beslaglegging) aan de ingeschakelde deurwaarder te betalen. Neem hiervoor contact op met de deurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder legt bij uw werkgever of uitkerende instantie beslag op uw inkomen. U wordt op de hoogste gesteld van het beslag. In de brief wordt de hoogte van het bedrag vermeld en vanaf welke datum het beslag is gelegd. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht om mee te werken en binnen vier weken te vermelden welke bedragen maandelijks aan u worden overgemaakt en welk gedeelte daarvan onder het beslag zal vallen. Dit gedeelte wordt maandelijks automatisch afgedragen aan de deurwaarder.

Het gedeelte van uw inkomen dat niet onder de beslaglegging valt, heet de ‘beslagvrije voet’. Dat bedrag blijft u maandelijks ontvangen. Zo kan u uw schulden aflossen en hebt u tegelijkertijd nog steeds een inkomen om van te leven. Bent u het niet eens met de hoogte van de ‘beslagvrije voet’ neem dan contact met de ingeschakelde deurwaarder op. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn waardoor dit bedrag hoger moet uitvallen dan het bedrag dat gehanteerd wordt. 

Wanneer u van ons een aanmaning of officiële kennisgeving (van het vonnis van een rechter) ontvangt, kunt u vervolgstappen alleen voorkomen door de gehele vordering (inclusief aanvullende kosten) aan ons te betalen.

Er zijn veel verschillende betalingsregelingen. Die variëren van aflossing in termijnen tot schuldsanering. Schuld saneren kan echter alleen met ondersteuning van de schuldhulpverlening.

Of er een betalingsregeling kan worden getroffen, hangt in de meeste gevallen van de schuldeiser af. Vaak wil de schuldeiser een betalingsregeling wel in overweging nemen. Dit kan inhouden dat u met een vast bedrag per maand uw schulden aflost. De voorwaarde daarvoor is wel dat u inzage geeft in de inkomsten en uitgaven van u, uw eventuele partner en/of inwonende familieleden, zoals kinderen. U kunt een verzoek tot een betalingsregeling schriftelijk indienen of telefonisch contact met de ingeschakelde deurwaarder opnemen.

Aan een betalingsregeling zijn altijd strikte voorwaarden verbonden. Welke dat zijn, overlegt u met de gerechtsdeurwaarder.

Let op: Het treffen van een regeling betekent niet dat eerdere maatregelen worden teruggedraaid. Ook de kosten die verbonden zijn aan een traject (bijvoorbeeld de rechtszaak of inbeslagname) moeten door u worden betaald. Vaak moet een ingezet traject nog formeel worden afgerond. Dat betekent dat de kosten nog kunnen oplopen, terwijl u al een regeling voor uw schulden hebt getroffen. 

Voorbeeld:
u hebt een dagvaarding voor een zitting ontvangen. Kort daarna treft u met de schuldeiser een betalingsregeling voor het aflossen van uw schulden. In dat geval gaat de zitting tóch door. Het traject is namelijk al officieel ingezet en moet worden afgerond. In dit geval verhogen de kosten van de rechtszaak dus uw schulden. Hetzelfde geldt voor een traject van inbeslagname. Nadat beslag is gelegd op uw bezit en u een betalingsregeling heeft getroffen, kunnen de kosten alsnog oplopen. 

In de brief die u van de deurwaarder ontvangt, staat altijd vermeld vóór welke datum u uiterlijk dient te betalen. Deze datum is bindend. Uitstel is niet mogelijk en ook tussentijdse correspondentie van uw kant leidt niet tot het opschorten van uw betalingsverplichtingen. Voorkom dus problemen en houdt de betalingstermijn in acht.

Hoe kan ik mijn schulden aflossen?

U kunt het verschuldigde bedrag op drie manieren aan KAN gerechtsdeurwaarders betalen: via onze website (iDEAL), overmaken per bank of via een contante betaling.

Let op: Maakt u het bedrag over per bankrekening, houdt u er dan rekening mee dat de bank enkele dagen nodig heeft om de betaling te verwerken. Uw betaling wordt pas aangemerkt als betaald wanneer het geld op onze rekening staat.

Maakt u gebruik van een spoedbetaling, dan kunt u het betalingsbewijs naar ons faxen of mailen. Vermeld altijd duidelijk het dossiernummer, uw naam en die van uw schuldeiser.

Is uw vraag niet beantwoord?

Mocht u nog vragen hebben over het aflossen van schulden of inbeslagname? Neem dan contact op met KAN gerechtsdeurwaarders.

 

Deel je mening

primi sui motori con e-max.it

Contactgegevens

KAN Incasso en KAN Gerechtsdeurwaarders

Edith Piafstraat 152
6663 MA Nijmegen (Lent)
Postbus 6644
6503 GC Nijmegen
T. 024 - 350 35 35
F. 024 - 350 35 37
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-NUMMER: 20139668
BTW-NUMMER: NL8192.53.200.B.01

Derdengeldrekeningen
ABNAMRO BANK: NL37 ABNA 0423 7815 45
RABOBANK: NL 33 RABO 0160 8485 47

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy. Akkoord